M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

M.O.B.A Networks erbjudande blev övertecknat - handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 12 december 2019

2019-11-26 12:54

M.O.B.A Networks erbjudande blev övertecknat - handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 12 december 2019

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz eller Kanada, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

M.O.B.A. Network AB (publ) (”MOBA Network” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 1,24 gånger. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 31,7 MSEK, fördelat på ca 500 konton däribland Consensus Lighthouse Asset och TIN Fonder. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget ca. 25,6 MSEK.

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 21 november 2019. När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 145 000 st aktier till totalt 1 703 582 aktier och aktiekapitalet kommer att öka från 1 558 582 kronor till 1 703 582 kronor. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare blir därmed cirka 8,5 procent.

VD Björn Mannerqvist kommenterar

"Efter genomförd emission är vi väl rustade för att förstärka vår position som en ledande aktör inom communities för e-sport och gaming, marknader med en stark underliggande tillväxt. Vår ambition är att fortsätta vår tillväxt genom förvärv av nya verksamheter, vidareutveckling av nya egenskaper på befintliga plattformar och communities, affärsutveckling av nya intäktsströmmar samt varumärkesbyggande och lansering av nya communities. Nyemissionen och den förestående listningen på First North stärker möjligheterna att fortsätta växa,” säger Björn Mannerqvist, VD MOBA Network.

Teckningsåtaganden

Innan teckningsperioden påbörjades hade MOBA Network erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen från externa investerare motsvarande cirka 10 MSEK, vilket motsvarade cirka 39 procent av Erbjudandet. De som på förhand åtagit sig att teckna aktier var TIN Fonder. TIN Fonder erhåller ingen ersättning för sitt åtagande.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade aktier kommer ske i enlighet med de principer som angavs i memorandumet. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut den 26 november 2019
  • Likviddag är den 3 december 2019
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 12 december 2019

Stockholm 2019-11-26

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

Rådgivare

Redeye AB är Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent. Emissionsinstitut och Certified adviser är Eminova Fondkommission AB.

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (“USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Schweiz eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “väntar”, “förväntar”, “avser”, “planerar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsätter”, “ska”, “bör”, “får”, eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Denna information är sådan information som MOBA Network är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2019.

M.O.B.A Network AB driver genom dotterbolaget Critical Click Network Inc. ett flertal online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt DOTAFire.com (DOTA 2) och SMITEFire.com (SMITE).

Read More