M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

M.O.B.A Network AB:s (publ) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market . Första handelsdag är beräknad till den 12 december 2019

2019-11-18 17:07

M.O.B.A Network AB:s (publ) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market . Första handelsdag är beräknad till den 12 december 2019

Nasdaq Stockholm har lämnat ett villkorat godkännande gällande upptagande till handel i M.O.B.A Network AB aktier med kortnamn MOBA och ISIN SE0011751866. Handel beräknas inledas den 12 december 2019 under förutsättning att spridnings och free float-kraven för First North Growth Market uppnås. Nasdaqs beslut är även villkorat av att en översiktlig granskning av bokslutskommunikén är gjord och att ingenting inträffar i Bolaget som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq.

Senast två dagar före första dag för handel kommer en bolagsbeskrivning att publiceras på M.O.B.A Networks hemsida.

Moba genomför under perioden 8 - 21 nov en nyemission om 25,6 MSEK. Nyemissionen genomförs i syfte att bredda ägandet och därmed uppfylla Nasdaq First North Growth Markets krav på en ändamålsenlig handel. Motivet för ägarspridningen och noteringen av MOBA Networks aktie är att underlätta eventuella framtida strategiska företagsförvärv, varvid köpeskillingen kan betalas med såväl kontanta medel som nyemitterade aktier. Memorandum samt anmälningssedel hittas på Bolagets hemsida, wearemoba.com.

Stockholm 2019-11-18

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

M.O.B.A Network AB driver genom dotterbolaget Critical Click Network Inc. ett flertal online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt DOTAFire.com (DOTA 2) och SMITEFire.com (SMITE).

M.O.B.A Networks ABs  Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, [email protected]www.eminova.se

Read More