M.O.B.A NETWORK

Investor Relations

M.O.B.A Network genomför riktad nyemission

2019-03-04 10:32

M.O.B.A Network genomför riktad nyemission

Styrelsen i M.O.B.A Network har med stöd av befintligt bemyndigande lämnat vid bolagsstämman den 29 november 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission av 173 400 aktier till kursen 176,5 SEK per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 173 400 SEK. Genom emissionen tillförs Bolaget ca 30,6 MSEK. Emissionen riktar sig till en begränsad grupp strategiska investerare.

Motivet till nyemissionen är att stärka bolagets kapitalstruktur samt möjliggöra expansion av verksamheten.

M.O.B.A Network har i PM den 1 februari 2019 angett att bolaget har för avsikt att notera bolaget på en MTF-plattform under mars 2019. I och med den nu beslutade nyemissionen väljer bolaget att senarelägga den planerade noteringen, ny tidpunkt är i dagsläget inte beslutat.

I och med nyemissionen ökar bolagets aktiekapital från 1 385 182,00 SEK till högst 1 558 582,00 SEK, antal aktier ökar från 1 385 182 st till högst 1 558 582 st.

Stockholm den 4 mars 2019

M.O.B.A Network AB 

För ytterligare information

Björn Mannerqvist, VD

Mail: [email protected]

Web: https://wearemoba.com

Denna information är sådan information som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars i 2019.

Read More